ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Hof Fruit, gevestigd aan de Bloemenstraat 36 te (4441 AK) Ovezande, is een eenmanszaak die wordt gedreven voor rekening van de heer J.L.J. op ’t Hof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 55440002

Artikel 1 Definities

1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Hof Fruit, haar rechtsopvolgers en/of met haar gelieerde ondernemingen, een overeenkomst aangaat, dan wel iedere (rechts)persoon die Hof Fruit een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Hof Fruit, haar rechtsopvolgers en/of met haar gelieerde ondernemingen en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de Wederpartij verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, alsmede alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten, alsmede door de Wederpartij geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Hof Fruit en haar Wederpartij ter zake.

2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten inkoop-, raam-, consignatie- en aanverwante overeenkomsten.

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden binden Hof Fruit enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Hof Fruit en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

4. Indien en voor zover Wederpartij bij het uitbrengen van een offerte of aanbod, dan wel bij het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Inkoopvoorwaarden van Hof Fruit, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Hof Fruit deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 2

Artikel 3 Aanbod en prijzen

1. Alle door Hof Fruit, dan wel haar ondergeschikten, gedane aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.

2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Hof Fruit het door de Wederpartij gedane aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

3. Alle door Hof Fruit gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Hof Fruit, te weten Ovezande, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

4. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Een overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet worden verhoogd, ook niet indien de Wederpartij wordt geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij Hof Fruit uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging akkoord gaat.

6. Hof Fruit kan van de Wederpartij vereisen dat hij een gedaan aanbod gestand doet.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Hof Fruit dient een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst van de Wederpartij te ontvangen. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon. Indien de Wederpartij Hof Fruit geen schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst heeft doen toekomen, kan Hof Fruit niet tot nakoming worden gehouden.

2. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

Artikel 5 Levering

1. De overeengekomen levertijd is een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Vertraging in de aflevering leidt ertoe dat de Wederpartij direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in gebreke is. Indien de Wederpartij in gebreke is, is Hof Fruit gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

3. Indien de Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden, door hem niet kan worden nagekomen, dient hij Hof Fruit hier onverwijld van op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. Indien de Wederpartij nalaat Hof Fruit tijdig op de hoogte te stellen, dan wel nalaat een reden op te geven, kan een beroep op 3

niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet worden gehonoreerd. Ook niet indien er sprake zou zijn van een overmacht-situatie.

4. Hof Fruit is in geval van niet-tijdige levering van een deel van het overeengekomen, gerechtigd het reeds geleverde deel voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren.

5. In geval van niet-tijdige levering kan Hof Fruit naast schadevergoeding aanspraak maken op vergoeding van de extra kosten die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter redelijke vervanging van de door de Wederpartij niet geleverde zaken.

6. Levering vindt plaats franco-huis Hof Fruit, tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aldus vindt levering plaats op het moment dat de Wederpartij de zaken levert bij Hof Fruit.

7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij de door hem te leveren zaken ten behoeve van Hof Fruit zal opslaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken worden opgeslagen.

Artikel 6 Aanvaarding en reclame

1. De door de Wederpartij te leveren zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen, specificaties, wettelijke bepalingen en andere overheidseisen, alsmede alle overige eisen die Hof Fruit aan deze zaken mag stellen, zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit.

2. Hof Fruit heeft na levering van de zaken door de Wederpartij, het recht deze zaken te laten keuren alvorens tot akkoord bevinding over te gaan.

3. Indien Hof Fruit de door de Wederpartij geleverde zaken niet goedkeurt, dan dient zij de Wederpartij onmiddellijk doch uiterlijk binnen 4 dagen na levering schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen. Daarbij dient Hof Fruit aan te geven van welke keuzemogelijkheid zij gebruik wenst te maken:

a. retournering van de geleverde zaken op kosten van de Wederpartij alsmede deugdelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

b. ontbinding conform het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden;

c. gedeeltelijke ontbinding/gedeeltelijke nakoming, eventueel in combinatie met schadevergoeding;

d. prijsvermindering, met dien verstande dat de Wederpartij niet eenzijdig kan bepalen welke prijsvermindering recht doet aan de geconstateerde gebreken. Partijen dienen ter zake overeenstemming te hebben. 4

Artikel 7 Betaling

1. Hof Fruit zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst voldoen, mits zij de door de Wederpartij geleverde zaken volledig akkoord heeft bevonden.

2. Aan betaling van de factuur kan de Wederpartij geen rechten ontlenen; betaling ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie- en/of schadevergoedingsverplichting.

3. Hof Fruit is gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar eigen vorderingen op de Wederpartij.

Artikel 8 Eigendom

1. De eigendom van de door de Wederpartij te leveren zaken, alsmede het risico van deze zaken zal eerst overgaan op het moment van de levering.

2. Indien op de door de Wederpartij te leveren zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van de Wederpartij rusten, dan dient de Wederpartij Hof Fruit hiervan onverwijld in kennis te stellen.

3. Het staat Hof Fruit vrij de door de Wederpartij geleverde zaken te allen tijde door te verkopen en/of te leveren aan derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en risico

1. De door de Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken komen tot het moment van de levering franco-huis Hof Fruit voor rekening en risico van de Wederpartij.

2. Indien de Wederpartij zaken aan Hof Fruit heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij Hof Fruit voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke de Wederpartij aan Hof Fruit heeft geleverd, alsmede schade aan deze zaken zelf.

3. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Hof Fruit lijdt als gevolg van recallacties bij Hof Fruit zelf dan wel derden.

4. Wederpartij vrijwaart Hof Fruit voor claims ter zake recallacties die een derde – aan wie Hof Fruit de door de Wederpartij geleverde zaken heeft doorgeleverd – heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren.

5. Indien Hof Fruit schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen, MRL’s, (bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door de Wederpartij geleverde zaken, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze door Hof Fruit geleden schade. Daarvan is – onder meer – sprake indien Hof Fruit ter zake van overheidswege een boete wordt opgelegd dan wel derden ter zake een claim richting Hof Fruit instellen. 5

6. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Hof Fruit lijdt als gevolg van niet-tijdige levering door de Wederpartij van de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven van levering van de overeengekomen zaken.

7. Indien Hof Fruit aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van Hof Fruit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hof Fruit wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 40.000.

Artikel 10 Verzuim en ontbinding

1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Hof Fruit gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hof Fruit gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Hof Fruit tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Hof Fruit verder toekomende rechten.

2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan Hof Fruit verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Hof Fruit redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.

3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Hof Fruit de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Hof Fruit zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat voldoende zeker is gesteld dat de Wederpartij zijn verplichtingen zal nakomen, onverminderd de Hof Fruit verder toekomende rechten.

4. Hof Fruit heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht. Wederpartij zal alsdan alle door Hof Fruit gemaakte en nog te maken kosten aan Hof Fruit vergoeden.

5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Hof Fruit op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Wederpartij dient Hof Fruit onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan Hof Fruit toebehoren en welke Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. 6

7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Hof Fruit hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van Hof Fruit.

Artikel 11 Overmacht

1. In geval van overmacht is Hof Fruit gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Wederpartij enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Hof Fruit) aanhangig kan maken.

2. Als overmacht aan de zijde van Hof Fruit wordt – onder meer – aangemerkt:

– stakingen zijdens de werknemers van Hof Fruit dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;

– ziekte van werknemers van Hof Fruit dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst – ingeschakelde derden;

– maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan Hof Fruit is gebonden;

– niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;

– ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingezet transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;

– diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst;

– alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die Hof Fruit beletten de Overeenkomst tijdig en naar behoren uit te voeren en die niet voor rekening en risico van Hof Fruit komen.

3. Indien de Wederpartij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan zal Hof Fruit de met de door de Wederpartij verrichte prestaties corresponderende bedragen pro rata voldoen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. De rechtsverhouding tussen Hof Fruit en Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 13 Geschillen

1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement alwaar Hof Fruit is gevestigd, met dien verstande 7

dat deze forumkeuze het recht van Hof Fruit om een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.

2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.