ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOF FRUIT

Hof Fruit, gevestigd aan de Bloemenstraat 36 te (4441 AK) Ovezande, is een eenmanszaak die wordt gedreven voor rekening van de heer J.L.J. op ’t Hof, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland onder nummer 55440002.

Artikel 1 Definities

1. Hof Fruit: de (rechts)persoon die krachtens de opdrachtbevestiging de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling van de wederpartij aanvaardt.

2. Wederpartij: de (rechts)persoon die aan Hof Fruit de opdracht tot dienstverlening of bemiddeling heeft verstrekt;

3. Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling die tussen Hof Fruit en de wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hof Fruit, gesloten overeenkomsten van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen Hof Fruit en de Wederpartij, alsmede de geaccepteerde opdrachten.

2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden binden Hof Fruit enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Hof Fruit en de wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.

3. Ieder door Hof Fruit gedaan aanbod is geheel vrijblijvend.

4. Hof Fruit behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

5. Indien en voor zover de wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de algemene voorwaarden van Hof Fruit, teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Hof Fruit deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

6. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle 2

genoemde bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Hof Fruit zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen enkel recht worden ontleend indien het product, waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Hof Fruit kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Hof Fruit daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Hof Fruit anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hof Fruit niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Inhoud van de opdracht

1. Onder een opdracht tot bemiddeling wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door Hof Fruit in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de wederpartij en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door de wederpartij gegeven specificaties wordt voldaan.

2. Onder een opdracht tot dienstverlening wordt verstaan een opdracht tot dienstverlening als bedoeld in artikel 7:400 BW. Deze opdracht kan omvatten bemiddeling bij de koop en verkoop van groenten en fruit, het adviseren omtrent de kwaliteit van groenten en fruit alsmede alle overige door Hof Fruit te verrichten diensten.

3. De wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling ontvangen van Hof Fruit.

4. Een opdracht wordt geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Hof Fruit, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de wederpartij om de opdracht te laten uitvoeren door een of meerdere bepaalde personen in dienst van Hof Fruit. 3

5. Alle door Hof Fruit gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Hof Fruit, te weten Ovezande, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.

6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding hiervan dient de wederpartij Hof Fruit in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dat dat de wederpartij de gegevens waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Hof Fruit verstrekt zijn.

8. Hof Fruit is in geval van een door de wederpartij verleende toestemming bevoegd om werkzaamheden uit te laten voeren door derden, die niet bij haar in dienst zijn. Hierbij wordt te allen tijde de werking van de artikelen 7:404 en 7:707 lid 2 BW met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgesloten. Hof Fruit is voorts niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de wederpartij (mede) namens de wederpartij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

9. Indien door Hof Fruit of door Hof Fruit ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, dan draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10. De in de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling beschreven rechten en plichten zijn niet overdraagbaar, tenzij alle partijen schriftelijk instemmen.

11. Indien partijen nadat de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

12. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen Hof Fruit en de wederpartij niet dat Hof Fruit door de wederpartij zal worden gevolmachtigd, zoals bedoeld in artikel 3:60 BW, om in naam van de wederpartij rechtshandelingen te verrichten of dat Hof Fruit uit hoofde van lastgeving, zoals bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de wederpartij rechtshandelingen verricht, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 Verplichtingen van Hof Fruit

1. Hof Fruit betracht passende zorg voor de belangen van de wederpartij conform het bepaalde in artikel 7:401 BW.

2. Hof Fruit is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de door de wederpartij verleende opdracht. 4

3. Hof Fruit houdt de wederpartij op de hoogte van de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht en stelt de wederpartij onverwijld in kennis van de voltooiing van de opdracht, indien de wederpartij daarvan onkundig is.

4. Hof Fruit doet aan de wederpartij rekening en verantwoording van de wijze waarop hij de opdracht heeft uitgevoerd. Daarbij doet Hof Fruit rekening van de gelden die hij bij de uitvoering van de opdracht ten laste van de wederpartij heeft uitgegeven of die hij ten behoeve van de wederpartij heeft ontvangen.

Artikel 6 Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet aan Hof Fruit de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht vergoeden, voor zover deze onkosten niet in de overeengekomen vergoeding zijn begrepen.

2. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie en bescheiden aan Hof Fruit worden verstrekt welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. De wederpartij zal te allen tijde instaan voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

3. De wederpartij dient zich te onthouden van alle activiteiten die een doorkruising en/of belemmering vormen van de aan Hof Fruit verstrekte opdracht.

Artikel 7 Vergoeding

1. Ook indien Hof Fruit met de wederpartij een vaste honorarium of vaste prijs overeenkomst, blijft Hof Fruit gerechtigd tot verhoging hiervan zonder dat de wederpartij gerechtigd is om de overeenkomst om deze reden te ontbinden, indien de oorzaak van de verhoging voortvloeit uit de toepasselijke wet- en regelgeving en dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was. Dit is slechts anders indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

2. In geval er gedurende de looptijd van de opdracht tot bemiddeling tussen de wederpartij en derde een overeenkomst tot stand komt, is de wederpartij 100% van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd exclusief BTW, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. De wederpartij is ter zake de opdracht tot bemiddeling te allen tijde de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd, indien:

– de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt dankzij door Hof Fruit verrichte diensten, ondanks dat de overeenkomst van opdracht tussen partijen reeds is beëindigd;

– de wederpartij heeft nagelaten aan Hof Fruit alle informatie en bescheiden te verstrekken die noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst van opdracht of wanneer de door de wederpartij verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn; 5

– de wederpartij zonder toestemming van Hof Fruit tijdens de looptijd van de overeenkomst met derden onderhandelingen heeft gevoerd teneinde zelf een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Indien binnen twee maanden na de datum van beëindiging van de overeenkomst tot bemiddeling tussen Hof Fruit en de wederpartij een overeenkomst tussen de wederpartij en derde tot stand komt, wordt deze te allen tijde geacht te zijn tot stand gekomen door de bemiddeling van Hof Fruit als gevolg waarvan de wederpartij de volledige vergoeding verschuldigd is.

5. Hof Fruit heeft ter zake de opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding, indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd. Bij de bepaling hiervan wordt rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de wederpartij daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd.

6. In het lid 3 bedoelde geval heeft Hof Fruit slechts recht op de volledige vergoeding, indien het einde van de overeenkomst aan de wederpartij is toe te rekenen en de betaling van het de volledige vergoeding redelijk is. Op de vergoeding worden de besparingen die voor Hof Fruit uit de voortijdige beëindiging voortvloeien, in rekening gebracht.

Artikel 8 Hoogte van de vergoeding en de betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, valt onder de in de opdrachtbevestiging genoemde vergoeding tevens de vergoeding van de door Hof Fruit gemaakte en te maken onkosten.

2. Hof Fruit zal gedurende de opdracht de vergoeding voor de werkzaamheden alsmede de vergoeding van de onkosten factureren. Indien betalingen van derden door de wederpartij worden ontvangen via Hof Fruit, wordt de wederpartij geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Hof Fruit te hebben verleend om de voornoemde vergoedingen met de betalingen van derden te verrekenen.

3. Indien de wederpartij de opdracht tot bemiddeling aan Hof Fruit wegens niet aan Hof Fruit toe te rekenen factoren voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst tussen de wederpartij en derde, intrekt, opschort of beëindigt, en daarnaast een gerede kans bestond dat er een overeenkomst tot stand zou komen, is de wederpartij gehouden om aan Hof Fruit zowel de vergoeding van de reeds gemaakte onkosten alsmede een compensatie voor de reeds verrichte werkzaamheden ter hoogte van een bedrag van € 500,- te betalen.

4. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling van de facturen, in geval van verrekening met derden niet kan plaatsvinden, binnen 30 dagen na de factuurdatum door Hof Fruit, ontvangen te zijn.

5. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Hof Fruit verschuldigde. 6

6. Hof Fruit heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Hof Fruit kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7. Indien noodzakelijk kan Hof Fruit voordat daadwerkelijk werkzaamheden worden verricht, van de wederpartij een voorschot verlangen, welke verrekend wordt met de factuur.

8. Indien een factuur niet wordt voldaan binnen de vastgestelde termijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is hij aan Hof Fruit een vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan het rentepercentage als bedoeld in artikel 6:119a BW. Wanneer de wederpartij is verzuim is, is Hof Fruit gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

9. Indien de wederpartij nalaat om binnen 14 dagen na aanmaning de factuur te voldoen, is hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-. Over de verschuldigde incassokosten is de wederpartij tevens rente verschuldigd.

Artikel 9 Looptijd, opschorting en beëindiging

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, wordt de overeenkomst van opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Hof Fruit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Hof Fruit ter kennis genomen omstandigheden goede grond vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Hof Fruit kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. Indien Hof Fruit tot opschorting is overgegaan, is hij niet gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3. De overeenkomst van opdracht eindigt onder meer door opzegging of door voltooiing van de werkzaamheden.

4. De wederpartij is te allen tijde bevoegd om via een aangetekende brief de overeenkomst van opdracht tot bemiddeling op te zeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn, tenzij de opzegging vanwege de in acht te nemen redelijkheid en billijkheid te nadelig zou zijn voor Hof Fruit.

5. Hof Fruit is bevoegd om via een aangetekende brief de overeenkomst met onmiddellijke ingang wegens gewichtige redenen opzeggen, indien hij op redelijke grond niet bereid is de opdracht 7

volgens de aan hem gegeven aanwijzingen uit te voeren en de wederpartij hem aan die aanwijzingen houdt. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake indien:

– de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling uit deze overeenkomst dan wel andere tussen partijen gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en een dergelijk verzuim vanaf de datum van verzending van de ingebrekestelling niet binnen zeven dagen is opgeheven;

– de wederpartij in staat van faillissement verkeert, dan wel onder de schuldsaneringsregeling natuurlijkere personen verkeert, dan wel een akkoord heeft bereikt met schuldeisers of een (voorlopige) surseance van betaling heeft gekregen;

– de wederpartij commercieel in ernstig opspraak is geraakt;

– de wederpartij zich buiten Nederland heeft gevestigd en dit voor Hof Fruit onoverkomelijke problemen oplevert;

– bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt welke van dien aard zijn dat Hof Fruit, indien hij bekend zou zijn geweest met deze gegevens, de overeenkomst nimmer gesloten zou hebben onder dezelfde voorwaarden.

– er naar het oordeel van Hof Fruit een ernstige verstoring is van de relatie tussen Hof Fruit en de wederpartij.

In geval van opzegging wegens de hiervoor vermelde redenen is Hof Fruit niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl zijn vorderingen op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

6. Daarnaast kan Hof Fruit de overeenkomst opzeggen indien de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt en zij niet door volbrenging eindigt.

7. De opzegtermijn bedraagt vier weken, tenzij anders tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

8. Hof Fruit is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hof Fruit kan worden gevergd. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Hof Fruit gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij hiertoe uit hoofde van wanprestatie hiertoe wel verplicht is.

9. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, zijn de vorderingen van Hof Fruit op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Hof Fruit gerechtigd om de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct of indirect ontstaat, op kosten van de wederpartij te vergoeden. 8

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Hof Fruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wederpartij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een door Hof Fruit gegeven advies om omtrent de kwaliteit van groenten en fruit. Hof Fruit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die op enige wijze verband houdt met het door Hof Fruit gegeven advies omtrent de kwaliteit van groenten en fruit.

3. Indien Hof Fruit aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is deze schade beperkt tot maximaal de waarde van de factuur van de overeengekomen opdracht tussen Hof Fruit en de wederpartij, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De wederpartij draagt zorg voor volledige vrijwaring van Hof Fruit tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door Hof Fruit voor de wederpartij zijn verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Indien er geen sprake is van opzet of grove schuld, is de wederpartij gehouden om Hof Fruit de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

5. Hof Fruit is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van ingeschakelde derden en zij is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de wederpartij (mede) namens de wederpartij een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die voorvloeien uit de overeenkomst van opdracht tot bemiddeling dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant zittingslocatie Middelburg.

3. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 2. overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. In geval van strijd tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden, heeft de overeenkomst te allen tijde voorrang.

2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. 9